Skibstømrer, NIELS Andersen Møller
(1743-1807)
JOHANNE Poulsdatter Brandi
(1751-1805)
Skipper, Christen Pedersen Norntoft
(1776-1827)
Maren Nielsdatter Møller
(1779-1836)
Købmand, Peder Christensen Nordentoft
(1799-1874)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Jensdatter Broe

Købmand, Peder Christensen Nordentoft

  • Født: 20 Juli 1799, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt 2
  • Dåb: 21 Juli 1799, i hjemmet
  • Ægteskab (1): Anne Jensdatter Broe den 17 Oktober 1823 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt 1
  • Død: 26 August 1874, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt i en alder af 75 år 3
  • Begravet: 3 September 1874, Thisted Kirke, Thisted Amt

  Begivenheder i hans liv:

1. Fremstillet i Kirken, 25 August 1799, Vester Vandet Kirke, Thisted Amt.

2. Bopæl, 1801, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 4

3. Konfirmation, 17 April 1814, Vester Vandet Kirke, Thisted Amt. 5

4. Skifte/Arv. 6 Kilde: Johan Nordentoft / ref. Anne Marie Hofve, Norge
I skiftet efter sin fader overtager han 1/3 af galeasen "Ora et labora" værdsat til 400 Rbd. 2/3 af pakhuset med vægt 100 Rbd.
Børn: Christen Pedersen Nordentoft, f. 17/11 1828 i Klitmøller

Johan Nordentoft: Slægten Nordentoft:
Til søs med faderen som seksten-årig. 1818 sætteskipper med tilladelse til "at føre Galeasen Ora et Labora, Faderen tilhørende", men kun "i den indenrigske Fart og paa Norge".
Begyndte på styrmandseksamen for også at kunne gå på langfart: Kgl. forordning af 1802: 7 års tjeneste som matros og i den tid mindst to rejser på Middelhavet eller til Vestindien eller een rejse til Kina eller Ostindien samt fart på Østersøen og godt kendskab til forholdene i Kattegat.
Bestod 27. nov. 1824 som styrmand, hvorefter han vendte hjem til Klitmøller.
December 1824 og senere dels sammen med faderen, dels med skipper Peder Krogh, dels sammen med skibstømrer Poul Brandi udmeldt som skønsmand i strandingssager.
4 april 1829 aflagde han skipper-ed i Thisted Bytingsstue
Peder indgik derefter under 24/8 1828 følgende aftægtskontrakt med moderen:
" I Overensstemmelse med Samfrændeskifte af 27. September f. A. og Forlig af 6. Februar d.A. forbinder jeg, Peder Christensen Nordentoft, mig til, saa længe min Moder, Maren Nielsdatter Møller, vil forblive i det mig overdragne og tilkøbte Stærvbosted i Klitmøller, at give hende anstændig Pleje og overdrager hende sit hidtil havte Sovekammer for sig selv alene til fri Raadighed og Beboelse, ligesom hun og tilstedes fri Adgang til Køkken og Skorsten, Bryggerkedel og Bagerovn,
Derhos forbinder jeg mig til at holde Pige til hendes Opvartning, naar hun forlanger saadant, særdeles i Sygdomstilfælde. Alt uden Udgift for hende og paa min Bekostning.
Skulle jeg afhænde eller sælge dette Sted og min Moder bliver sindet at flytte ud, forpligter jeg mig til, naar hun forlanger det, at bygge til østre Ende af Rohlingshuset 6 a' 8 Alens Længde og Vide efter den vestre Ende og indrette Tilbygningen efter hendes Ønske og mine Søskendes Samtykke med tvende Værelser og Køkken, levere hende hvilken af Kakkelovnene, som nu findes i Stervbostedet, og tillade hende at medtage af Husets Besætning saa meget, som behøves til daglig Brug i hendes Vaaning, hvorfor hun lige fuldt har Adgang til min Bryggerkedel og Bagerovn og Pleje som oven anført, samt daglig Mælk til hendes Kaffe, naar det haves i Huset, alt uden Vederlag, dog saaledes at Tilbygningen med alt, hvad som hun af Huset medtager til Brug og Afbenyttelse, ved hendes dødelige Afgang falder tilbage til mig som min retmæssige Ejendom.
Af samtlige hendes Børn tilsvares hende aarligt Tre Tønder Rug, Tre Tønder Byg og fire Læs Skottørv, som tilsvares af samtlige hendes Børn enhver efter sin Andel paa Anfordring".
Ved denne løsning af den lille familietvist opnåede Peder desuden for sit eget vedkommende at bedre den upraktiske ejendomsfordeling, som var fremkommet ved den trufne skifteordning. Han ejede herefter hele pakhuset og hele galeasen.
Det blev hurtigt klart, at Peder havde en heldig hånd som skudehandler. I 1827 købte han af Niels Hansen Svennevig et pakhus på Klitmøller strand, omkring 1830 en jagt "Haabet", og i sommeren dette år af moderen faderens store skibningsbåd.
Folk begyndte at komme til ham for at låne penge. Under disse forhold måtte Peder selv opgive at sejle og overlade førslerne over havet til andre, der sejlede for ham.
Omsætningen steg år for år så meget, at forretningen en halv snes år efter faderens død i folks bevidsthed stod som den største i Jyllands nordvestre del.
Forretningen var i overensstemmelse med gammel, god skudehandlertradition lagt an på opkøb og udførsel af danske landbrugsproduktioner som korn, ærter, smør, ost, flæsk, uld, huder og talg, medens indførslen væsentlig faldt på træ, jern, salt, klipfisk, kaffe og mursten.
Varerne indkøbtes eller bestiltes i vintertiden og juni-juli måned enten af ham selv personlig eller af hans udridere (agenter) og sendtes pr. vogn til Klitmøller. Her oplagdes de indtil varemængde og vejrforhold muliggjorde afskibning til aftagerne i hans to pakhuse, hvoraf det ene var med "Grundmur og teglhængt, den anden derimod af Bindingsværk med Fiel-beklædning og ligeledes teglhængt, begge fritstaaende og ene liggende".

5. Blå Bog. Svend Sørensen: Thisted Købstads Historie:
P.C.Nordentoft var ejer af det dominerende købmandsrederi, der havde rod i Klitmøllers skudefart. Som en konsekvens af den nye sejlads gennem Agger Tange købte han i 1836 en købmandsgård i Østergade (8) i Thisted - (Forhuset blev ombygget i 1954 og kom til at huse mejeriet Pasteur). Da han i 1851 overlod driften til sine sønner, byggede han "Pedersrolighed" udenfor byen. (senere kaldet Rolighed).
P.C. Nordentoft var i årene efter 1840 med i havnekommissionen, der grundlagde havnen og i 1854 med til at oprette Thisted Bank

6. Skøde: Køb af Krovej 15. Matr. nr. 45, 17 August 1828, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 7

7. Beskæftigelse: Købmand, Efter 1836, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt.

8. Beskæftigelse: Skipper, Før 1837, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt.

9. Bopæl, 1850, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt. 8

10. Bopæl, 1855, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt. 9

11. Bopæl, 1860, Thisted Mark, Thisted Sogn, Thisted Amt. 10

12. Skøde: Salg af Krovej 15. Matr. nr. 45, 26 Maj 1866, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 11

13. Bopæl: Ved Havnen 346, Forhus, 2. etage, 1870, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt. 12


Peder blev gift med Anne Jensdatter Broe, datter af Skipper, Jens Andersen Broe og Mette Kierstine Christensdatter, den 17 Oktober 1823 i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt.1 (Anne Jensdatter Broe blev født den 11 Juli 1802 i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt 13, dåb den 11 Juli 1802 i hjemmet, døde den 27 November 1849 i Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt 14 og blev begravet den 5 December 1849 i Thisted Kirke, Thisted Amt.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: i et hus, 1834, Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt. 15

2. Bopæl: Søndre Ende af Østergade, 1840, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt. 16

3. Bopæl: Østergade 128 og 129, 1845, Thisted Købstad og Sogn, Thisted Amt. 17


Kilder


1 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1814-1836, Opslag 118. Side 134. Nr. 3.
Ungkarl, Skipper Peder Christensen Nordentoft af Klitmøller Bye. 24 Aar.

Pigen Ane Jensdatter Broe afdøde Skipper Jens Broes Datter af Klitmøller Bye. 21 Aar.

Forlovere: Skipper Christen Pedersen Nordentoft , Brudgommens Fader, og Skipper Christen Christensen Hausgaard, Brudens Stedfader, begge af Klitmøller Bye.God Kundskab og meget Sædelig.

Vacc
: do do do [17<sup>de</sup> August 1810 af Chirurg Sager]
.

2 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1793-1814, Opslag 15. Side 27. Nr. 9.
No 9 dend 20<sup>de</sup> Juli fødde Christen Nordentofts kone Maren Niels Datter Møller en Søn der blev døbt dend 21<sup>de</sup> og kaldet Peder hans Daab confirmeret d. 25<sup>de</sup> August. Fadderne: Anders Mortensen Frostes kone, Kiersten Nielsdatter Møller, Christen Grøntofts Stiv Datter i Nors, Lars Pedersen i Nors, Christen Bierregaard i Hinding.
.

3 Kirkebog Thisted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt 1867-1888 Døde, Opslag 24. Side 22. Nr. 30.
Peder Christensen Nordentoft.
Kjøbmand, Enkemand i Thisted. 75 Aar.

4 Folketælling 1801 1. februar, Side 295.
Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, Klitmøller, , 66, FT-1801, A0152
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Pedersen 26 Gift Mand Jordløs Huusmand og Seyler med eget Fahrtøy
Maren Nielsdatter 22 Gift Hans Kone
Peder Christensen 2 Ugift Deres Børn
Maren Christensdatter 1 Ugift Deres Børn
Bodil Kierstine 29 Ugift Tieneste Pige
.

5 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1793-1814, Opslag 58. Side 257. Nr. 2.
Fader Fødde Stæd
2 Peder Christesen 15 Christ. Nordentoft Klitmølle
.

6 Nordentoft.com.

7 Se Kildehenvisning, heltborgmuseum.dk.
Krovej 15. Matr. nr. 45. Klitmøller. Klitmøller Kro

Sølimitsted nr. 58. Folketælling 1787 nr. 54.

SKJØDE.
Underskrevne Niels Nordentoft af Klitmøller tilstaaer og herved for alle vitterliggjør, med min Kurator Skipper Peder Kroghs Raad og Samtykke, at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved fra mig og mine Arvinger skiøder og aldeles afhænder til min Broder, Skipper Peder Nordentoft i Klitmøller, følgende mig ved Skifte af slutning den 27 Sept. f.A. efter min salig Fader Christen Nordentoft arveligen tilfaldne og udlagte Eiendomme:
a, det af min Fader sidst eiende og beboede Sted i Klitmøller med paastaaende Bygninger og underliggende Jorder, Herligheder og Rettigheder, samt Bankhæftelsen, som er betalt og
b, <sup>1</sup>/ 3 Deel, siger een tredie Deel i det af min Fader af nyt opførte Pakhuus med tilhørende Vægt.
Og da Kiøberen, fornævnte min Broder Peder Nordentoft, har fyldestgiort og betalt mig den accorderede Kiøbesumma 650 Rdl., nævnes Sex Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv, saa skal benævnte Ejendomme tilhøre ham og Arvinger med samme Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder, som jeg selv eier samme og saaledes som samme ere mig overdragne ved den fornævnte Skifteafslutning.
Dets til Bekræftelse med min og Kurators Underskrivter og Forseglinger i undertegnede Vidners Overværelse.
Skrevet i Thisted, den 17 August 1828.
N.C. Nordentoft
Som Kurator
P. Krogh
Til Vitterlighed
Thordsen Nyeborg
At der angaaende denne Handel hverken imellem os eller af andre paa vore Vegne har været oprettet Kjøbecontract eller noget andet saadant Document, det vil vi om forlanges med Eed bekræfte.
N.C. Nordentoft P.C. Nordentoft
Jeg underskrevne Cancellie Assessor Bye og Herredsfoged Peter Georg Toft bekræfter herved i min Embeds Qvalitet som Notarius publicus for Thisted Bye, Hillerslev Hundborg Herreder, at udstæderne af nærværende Skiøde, Niels Christensen Nordentoft med Curator Skipper Peder Andersen Krogh af Klitmøller, begge mig personligen ret bekiændte, Dags Dato her paa Noterial Contoiret have erklæret, at dette Document var af dem egenhændigen underskrevet, ligesom det i sig selv i Eet og Alt medførte Sandhed, hviaarsag de ogsaa herved fremdeles bekræftede samme som aldeles fuldgyldigt.
Saaledes forhandlet i Overværelse af Notarial Vidnerne Christen Olesen Steentoft og Ole Christian Fjeldgaard, begge af Thisted, bekræftes under Haand og Notarial Segl.
Thisted Byes og Hillerslev Hundborg Herreders Notarial Contoir den 24 September 1828. Toft
hvorfor betales 1 Rdl. 86½ Sk., 20 proc. 36½ Sk. Er 2 Rdl. 27 Sk. Sølv.
Anledning af dette Documents Oprettelse er givet til Vester og Øster Vandet Fattigkasse Tre Rbmark rede Sølv, testerer
Agerholm Præstegaard 1 October 1828.
C.B. Carstensen
Sognepræst

Foreviist Rørbye
Fremlagt, læst og publiceret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 4 November 1828 testerer Lützhøft
Protocolleret Folio 138 af Toft, hvorfor betales: Dommeren 1 Rdl. 48 Sk., Skriveren 3 Rdl. 15 Sk., 20 proc. 89½ Sk., Er 5 Rdl. 56½ Sk. Sølv.
Nota: Efter fornævnte Herreders Skøde og Panteprotocols udvisende bemærkes, at Sælgerens Adkomst paa det herved solgte ey vedbørligen er legitimeret, samt at der intet til Tinge er Kundgiort om at Bankhæftelsen er betalt af den under Lit.a solgte Eiendom.
Thisted den 4 November 1828. Toft.
Efter Amtstuens Attest af 20 October 1828 sees at ½ proc. Afgivten er indbetalt, med 3 Rdl. 24 Sk. rede Sølv.
.

8 Folketælling 1850 1. februar, Opslag 50. Side 80.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted, Østre Rode, 254 F2, FT-1850, D3183
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Nordentoft 51 Enkemand Kjøbmand og Skibsrheder V. Vandet
Christian Nordentoft 22 Ugift hans Børn, Handelscommis V. Vandet
Anders Nordentoft 20 Ugift hans Børn, Handelscommis V. Vandet
Stine Nordentoft 16 Ugift hans Børn, hjemme i Huset V. Vandet
Maren Nordentoft 15 Ugift hans Børn, hjemme i Huset V. Vandet
Marie Nordentoft 13 Ugift hans Børn, hjemme i Huset V. Vandet
Mathilde Nordentoft 7 Ugift hans Børn, hjemme i Huset Thisted
Poul Lund 26 Ugift Handelsbetjent Thyholm
Peter Andersen 21 Ugift Handelslærling Øsløs
Ole Olesen 16 Ugift Handelslærling Odbye
Jacob Larsen 31 Ugift Tjenestekarl, hjempermitteret Bedsted
Jens Christensen 32 Ugift Tjenestekarl, menes hjempermitteret Hundborg
Stine Jespersen 26 Ugift Tjenestepige Nørhaae
Tine Michelsen 23 Ugift Tjenestepige Hillerslev
.

9 Folketælling 1855 1. februar, Opslag 47. Side 44.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, -, Brand nr. 283, 295, FT-1855, C9279
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Christensen Nordentoft 55 Enkemand Kjøbmand. Huusfader W. Wandet S., Th. Amt
Jeppe Pedersen 21 Ugift Tjenestekarl Hjardemaal S., Th. Amt
Andes Chr. Frøkjær 16 Ugift Tjenestekarl Thisted
Karen Marie Christensen 29 Ugift Tjenestepige Ydbye Sogn, Th. Amt
Zidsel Kirstine Larsen 18 Ugift Tjenestepige Sennels S., Th. Amt
.

10 Folketælling 1860 1. februar, Opslag 62. Side 237.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted mark, Nr. ?, 573, FT-1860, C9280
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Nordentoft 61 Enkemand Proprietair Klitmøller, Th. Amt
Maren Nordentoft 25 Ugift Hans datter Klitmøller, Th. Amt
Mette Jørgensen 28 Ugift Tjenestepige Hundstrup, Th. Amt
Cinne? Larsen 23 Ugift Tjenestepige Østerild, Th. Amt
Jeppe Andersen 29 Ugift Tjenestekarl Ballerum, Th. Amt
Jens P. Thomsen 24 Ugift Tjenestekarl Nostrup??, Th. Amt
Johannes Klitmøller 18 Ugift Tjenestekarl Vandet, Th. Amt
.

11 Se Kildehenvisning, heltborgmuseum.dk.
Krovej 15. Matr. nr. 45. Klitmøller. Klitmøller Kro

Sølimitsted nr. 58. Folketælling 1787 nr. 54.

SKJØDE.
Underskrevne Peder Christensen Nordentoft, Kjøbmand i Thisted, tilstaaer og herved vitterliggjør, at jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager til Niels Christian Poulsen af Klitmøller den mig efter Skjøde af 28 August 1828 tilhørende Eiendom i Klitmøller By, Vestervandet Sogn, med tilliggende Jorder, som nu under Matr. No. 45 staar for Hartkorn 2 Skpr. 1 Fdk. 2<sup>3</sup>/ 4</sup> Alb., Gl.skat 60 Sk., med de derpaa opførte Bygninger, alt saaledes som jeg har eiet samme og med de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har besiddet dem.
Som Vederlag for denne Eiendom skal Kjøberen udrede Aftægt til min Broder Niels Nordentoft og Hustru Sidsel Nordentoft i Overensstemmelse med følgende Betingelser:
1. Kjøberen eller efterkommende Eiere af Ejendommen skal i de paa Eiendommen opføre Bygninger, naar forlanges, lade indrette et passende Værelse til Beboelse for nævnte Niels Nordentoft og Hustrue, og forsyne det med 2 Senge med fornødne Sengeklæder, Kakkelovn samt et forsvarligt og godt Bohave, som Aftægtefolkene selv kunne udtage af Indboet paa Ejendommen.
2. Ejeren skal yde Aftægtsfolkene alt hvad de behøver til Føde, Klæder og Pleje i enhver Henseende forsvarligt og godt, og efter Aftægtsfolkenes Forlangende enten ved Ejerens eget Bord og sammen med Eiere og Familie eller paa deres Værelse. Han yder dem al fornøden Pleie og Opvartning og navnlig i Alderdoms- og Sygdomstilfælde, og skal naar de ønske det, besørge dem Lægehjælp og Medikamenter, og betale de dermed forbundne Udgifter.
3. Han skal aarlig betale Aftægtsfolkene, saalænge de lever 8 er otte Rigsdaler, som erlægges qvartalvis hver 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober. Naar den ene af Aftægtsfolkene dør nedsættes dette Beløb til det Halve eller 4 Rdl. Aarlig.
4. Ejeren skal fodre, græsse og passe eet Faar for Aftægtsfolkene. Døer det skal han uden Betaling levere et Lam istedet for samme.
5. Aftægtsfolkenes yngste Søn Peder Holler skal Ejeren give fri Kost og Logie med Sengeplads i Vintermaanederne i 1 Aar fra nu af at regne.
6. Ved Aftægtsfolkenes Død skal Ejeren bekoste deres hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug. Hvad de ved den Længstlevendes Død efterlade sig af Senge- Gangklæder og Løsere tilfalder Ejeren.
7. Opstaaer Tvistigheder mellem Eieren og Aftægtefolkene angaaende den dem tillagte Aftægt, afgjøres disse ved Voldgiftsmænd, hvoraf hver af Parterne vælger een, og som i Tilfælde af Uenighed vælger en Opmand, som da afgjør Spørgsmaalet.
8. Den fornævnte Aftægtsydelse sikkres med Prioritet og Panteret i den Kjøberen herved overdragne Ejendom næstefter 500 Rdl.
9. Med Hensyn til Aftægtens Værdi beregnes denne saaledes:
a. De aarlige Præstationer til 40 Rdl. er for 5 Aar 200 Rdl.
b. Ydelser eengang for Alle: Boligens Indretning
og Begravelsen 50 Rdl.
250 Rdl.
hvorefter det stemplede Papir beregnes.
Til Bekræftelse underskrives dette Dokument af begge Parter, idet jeg Niels Christian Poulsen forpligter mig til at opfylde de førnævnte Aftægtsforpligtelser og for dem giver Prioritet i Eiendommen som foranført.
Thisted og Klitmøller den 26 Mai 1866.
P.C. Nordentoft N.C. Poulsen
Til Vitterlighed
Niels Chr. Tang C. Sørensen
Givet til de Fattiges Kasse 1 M. Rigsmønt.
Bolvig
******
PANTEOBLIGATION FOR 500 RDL.
Underskrevne Niels Christian Poulsen af Klitmøller tilstaar herved og vitterliggjør, at jeg er skyldig til Hr. P.C. Nordentoft & Sønner i Thisted 500 Rdl, skriver Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, som jeg herved forpligter mig og mine Arvinger, disse Een for Alle og Alle for Een, til at tilbagebetale til den 11 Juni eller 11 December Termin, til hvilken den med et halvt Aars Varsel fra een af Siderne opsiges til Udbetaling og til, indtil Betaling finder Sted, at forrente Kapitalen med 4 pct. aarlig, som erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer, alt til Kreditor eller denne Obligations rette Ejer paa hans Bopæl.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og alle paaløbende Omkostninger pantsætter jeg herved med første Prioritets Panteret den mig efter Skjøde af Dags Dato overdragne Eiendom i Klitmøller By, Vestervandet Sogn, ansat under Matr. No. 45 for Hartkorn 2 Skpr. 1 Fdk. 2<sup>3</sup>/ 4</sup> Alb., Gl.skat 60 Sk., tilligemed de derpaa opførte Bygninger og disses Assurancesum, samt al af Pantet gaaende Leje og Interesse, Sæd, Avl og Afgrøde.
Skulde Pantet forringes eller paadrages Restancer af Skatter og Afgifter eller udebliver Renten over rette Forfaldstid, er hele Kapitalen strax forfalden til Udbetaling og underkaster jeg mig i ethvert Søgsmaalstilfælde den ved Forordningen 25de Januar i828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.
Til Bekræftelse under min Haand vidnesfast.
Klitmøller 26 Mai 1866.
N.C. Poulsen
Til Vitterlighed
Niels Chr. Tang C. Sørensen
Læst paa Hillerslev Hundborg Herreders ting d. 5/6 1866.
.

12 Folketælling 1870 1. februar, Skema 109.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Ved Havnen, Huus nr. 346, Forhus, 2. etage, 620, FT-1870, C9281
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Christensen Nordentoft 70 Enkemand Huusfader Kjøbmand Vestervandet Sogn, Thisted Amt
Inger Marie Bertelsen 38 Ugift Tyende Tjenestepige Ræhr Sogn, Thisted Amt
.

13 Kirkebog Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt 1793-1814, Opslag 21. Side 39. Nr. 14.
No 14 dend 11<sup>de</sup> Julij fødde Jens Broes Kone Mette Kierstine Christens Datter ved Klitmølle en Datter, døbt og kaldet Anne, hendes confirmeret.
Fadderne: Christen Pedersen Møllers Kone Inger Mads Datter, Peder Kroghs Kone, Niels Thorup, Christen Kløvborg, Michel Wester.
.

14 Kirkebog Thisted Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt 1837-1853, Opslag 421. Side 673. Nr. 21.
Ane Jensdatter
Kjøbmd. Nordentofts Hustru af Thisted. 47 Aar.

15 Folketælling 1834 18. februar, Side 151.
Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, Klitmøller Bye, et Huus, 50, FT-1834, C5910
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Nordentoft 35 Gift Skipper og Handelsmand
Ane Jensdatter 32 Gift Hans Kone
Kirsten Nordentoft 10 Ugift Deres Børn
Jens Broe Nordentoft 8 Ugift Deres Børn
Christen Nordentoft 6 Ugift Deres Børn
Anders B. Nordentoft 4 Ugift Deres Børn
Christen Brandi Pedersen 25 Ugift Skipper
Ole Christian 44 Ugift Tjenestefolk
Niels Andreas Pedersen 16 Ugift Tjenestefolk
Ane Christensdatter 31 Ugift Tjenestefolk
Anders Vang 63 Gift Indsidder, Almisselem
Karen Marie Møl 79 Gift Hans Kone, Almisselem
.

16 Folketælling 1840 1. februar, Opslag 41. Side 166.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, , Søndre ende af Øster gade, 129, FT-1840, C7122
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Nordentoft 41 Gift Kjøbmand
Ane Nordentoft født Broe 37 Gift hans Kone
Christen Nordentoft 15 Ugift hans Datter
Chrestene Nordentoft 12 Ugift hans Datter
Anders Nordentoft 9 Ugift hans Søn
Mette Nordentoft 6 Ugift hans Datter
Maren Nordentoft 5 Ugift hans Datter
Sofie Marie Nordentoft 1 Ugift hans Datter
Peter Grønlund 26 Ugift Handelsbetjent
Tomas Fugelsang 16 Ugift Handelslere
Anders Thilsted 22 Ugift Pakhus Kal
Hans Ch. Tange 23 Ugift Tjenestekal
Kjesten Drasbek 20 Ugift Tjenestepige
.

17 Folketælling 1845 1. februar, Opslag 43. Side 350.
Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, 3die Rode, ?? Gade, 128 og 129, FT-1845, B7932
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder C: Nordentoft 46 Gift Kjøbmand Vester Vandet
Ane Nordentoft 43 Gift hans Kone dito
Kjersten Nordentoft 20 Ugift Huusfaderens Børn dito
Christen Nordentoft 16 Ugift H. B. dito
Anders Nordentoft 14 Ugift H. B. dito
Mæthe C. Nordentoft 10 Ugift H. B. dito
Maren Nordentoft 9 Ugift H. B. dito
Sophie Nordentoft 5 Ugift H. B. dito
Mathilde Nordentoft 2 Ugift H. B. dito
Niels A. Pedersen 26 Ugift ?? ??
Tommas Fuglsang 21 Ugift Handelsbetjent Thisted
Poul C. Lund 21 Ugift Handels Dreng Thyholm
Niels Larsen 18 Ugift Avls Karl Sennels Sogn
Søren Christensen 19 Ugift ? Dreng Taasted Thisted Amt ??
Lene Sørensdatter 23 Ugift Stuepige Stagsted Thisted Amt
Else M. Christensdatter 25 Ugift Kokkepige Hunborg Sogn
.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 December 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af anersnabelabrindt.dk