Margrethe Sambiria Samborsdatter af Pommerellen
(Ca. 1230-1282)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Konge, Christoffer I af Danmark

Margrethe Sambiria Samborsdatter af Pommerellen

  • Født: Ca. 1230
  • Ægteskab (1): Konge, Christoffer I af Danmark i 1248
  • Død: 1282, Rostock, Mecklenburg-Vorpommen, Tyskland i en alder omkring 52 år

   Et andet navn for Margrethe var Margarete Tczewsko-Lubiszewska.

  Notater:

Dronning af Danmark 1252-
Regent for sin søn Erik fra 1259


Dansk biografisk Lexikon XI. Bind. Maar - Müllner 116 (1887-1905)
Author: Carl Frederik Bricka.

Margrethe Sambiria, --1282, Dronning, var en Datter af den østpommerske Fyrste Sambor, Broder til Svantopolk den store; hendes Moder hed Mechtilde og stammede fra Meklenborg.
1248 ægtede hun Valdemar Sejers yngste Søn, Christoffer, og 1252 blev hun kronet sammen med ham. Ægteskabet omtales som særdeles lykkeligt, og hun fødte sin Mand flere Børn, deriblandt 3 Sønner, af hvilke dog kun Erik (Klipping) naaede Manddomsalder. Saa længe Christoffer I levede, nævnes M. kun sjælden-, dog ses det, at hun sammen med sin Fader har søgt at mægle mellem Kongen og Ærkebisp Jacob Erlandsen.
Efter sin Ægtefælles pludselige Død (29. Maj 1259) kom M. derimod til at spille den største Rolle, i det hun som Formynderske styrede for den kun naarige Erik.Ethvert Haab om at modstaa de talrige Fjender, Christoffer havde rejst imod sig, faldt til Jorden, da de sjællandske Bønder ved Næstved lede et knusende Nederlag over for Rygerfyrsten Jarimar, og M. maatte kjøbe Freden ved Indrømmelser til alle Sider; den fængslede Ærkebisp frigaves, Erik Abelsøn blev forlenet med Sønderjylland. Snart slog M. atter ind paa den Politik, hendes afdøde Mand havde fulgt; til Trods for Ærkebispens Indsigelse lod hun de jyske Bisper krone Erik i Viborg, og 1261 rykkede hun i Spidsen for en Hær ind i Hertugdømmet. Hendes Fremgang var imidlertid kun kortvarig; Holstenerne kom til, og paa Lohede (28. Juli) sejrede de fuldstændig over de danske; den unge Konge og hans Moder faldt selv i Fjendernes Hænder. Nu viste M. sin ubøjelige Energi; fra sit Fængsel i Hamborg kaldte hun Albert af Brunsvig til Hjælp; det lykkedes denne at faa Dronningen frigivet, og i Forening vendte de tilbage til Danmark. Hertugen blev udnævnt til Rigets Forstander, og M. saa med Glæde, hvor voldsomt han fór frem mod Kongehusets Modstandere; hun skal endog selv, efter hvad der fortælles i den brunsvigske Rimkrønnike, have fattet Elskov til den unge Hertug.
1263 forlod Albert igjen Danmark, men Aaret efter kunde M. i Steden hente sin egen Søn hjem, og 1266 blev denne erklæret for myndig. Ved denne Tid fik M. for Livstid overladt Estland som Enkeeje; endnu vedblev hun dog længe at være den virkelig styrende i hele Riget, og hendes Energi skyldtes det vel, at Ærkebispestriden førtes til en ret lykkelig Udgang, ligesom ogsaa, at Hertugdømmet efter Erik Abelsøns Død (1272) atter kom under Kronen.
Senere træder hun mere tilbage, og endelig døde hun i Dec. 1282 under et Ophold i Rostock; i det nærliggende Cistercienserabbedi i Doberan, hvortil allerede hendes Fader havde staaet i venligt Forhold, fandt hun sit sidste Hvilested, og her vises endnu en mærkelig Træstatue af hende, der i sin Tid har dannet Dækpladen over hendes Sarkofag.
Til den Energi, M. udfoldede som Enke, svarer godt hendes Tilnavn Sprænghest; i Folkesagn kaldes hun ogsaa Sorte Grethe (angiveligt pga hendes hårfarve), men er her blandet sammen med sin store Navne, Margrethe Valdemarsdatter. Efter nogles Mening skal det have været M., der har bygget den Del af Danevirke, som kaldes Margrethevolden, hvad der dog er lidet rimeligt. Til det hellige Korses Kloster i Rostock skjænkede M. noget Gods; snart efter hendes Død vidste man at fortælle, at det var hende, der havde stiftet Klosteret og givet det en Splint af det hellige Kors, som hun personlig havde modtaget som Gave af Pavens Haand, og som under Hjemrejsen havde reddet hende og hendes Følge i stor Havsnød; alt dette fremstilledes i et Dokument, der foregaves udstedt af Dronningen selv, men hvis Uægthed maa anses for sikker.


Margrethe blev gift med Konge, Christoffer I af Danmark, søn af Konge, Valdemar II Sejr af Danmark og Dona, Berengaria de Bourgogne, i 1248. (Konge, Christoffer I af Danmark blev født i 1219, døde den 29 Maj 1259 i Ribe Købstad og Sogn, Ribe Amt og blev begravet den 4 Juni 1259 i Ribe Købstad og Sogn, Ribe Amt.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 December 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af anersnabelabrindt.dk